TRANG ẢNH

2017

Lễ Vu Lan (2017-08-27)

Lễ Phật Đản (2017-05-14)

Lễ Đặt Đá và Động Thổ Xây Dựng Tăng
Xá Và Tu Sửa Chùa Quan Âm (2017-07-01)

Lễ Phật Đản (video)
(2017-05-14)

Tết Đinh Dậu (2017-01-22)


2016

Lễ Vu Lan (2016-08-27) (1) (2) (3) (4)

Tết Đinh Dậu (2016-02-07)