LIÊN LẠC
Chùa Quan Âm - Thượng Tọa Thích Trường Phước
3781, av de Courtrai
Montreal, QC H3S 1B8
Tel: (514) 735-9425
chuaquanam@gmail.com
Email:
Thông báo:


View Larger Map