CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT NĂM 2017

HẰNG NGÀY
5:00Thỉnh Đại Hồng Chung
5:30Công Phu Khuya
11:00Cúng Ngọ
15:30Thỉnh Đại Hồng Chung
16:00Công Phu Chiều
19:00Thỉnh Đại Hồng Chung

HẰNG TUẦN
Thứ Tư
19:30 – 21:00
Tuần đầu tháng:
Tuần thứ 2,3&4:
  Đạo Tràng Sám Pháp

  Sám Hối-Tụng Giới
  Đại Bi Sám Pháp
Thứ Sáu
18:30 – 21:30
  Đạo Tràng Tịnh Độ
  Trì kinh A Di Đà,
  Kinh hành niệm Phật
Thứ Bảy
14:00 – 18:00
  Đạo Tràng Tịnh Độ
  Trì kinh A Di Đà,
  Kinh hành niệm Phật
Chủ Nhật
10:00 – 13:00

13:30 – 17:00
  Sinh Hoạt Đại Chúng
  Thọ trì kinh, cúng ngọ,pháp
  thoại, cúng linh, thọ trai.
  Sinh hoạt Gia Đình
  Phật Tử Quan Âm
  (có chương trình riêng)

MỖI THÁNG
Đạo Tràng Bát Quan Trai:
Từ Thứ Sáu 19:30 đến Thứ bảy 18:00
Tháng 3Ngày 17-18(lv)
Tháng 4Ngày 28-29(lv)
Tháng 6Ngày 23-24
Tháng 7Ngày 22-23
Tháng 9Ngày 22-29(lv)
Tháng 10Ngày 27-28
Tháng 11Ngày 17-18(lv)
Tháng 12Ngày 29-30(lv)

CÁC MÙA
XUÂN ĐINH DẬU (VÍA PHẬT DI LẶC)
Thứ Bảy, Ngày 28/01/2017 (nhằm ngày 1 Tết)
In Chương Trình

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
Chủ Nhật,Ngày 14/05/2017 (nhằm Ngày 19/4/Đinh Dậu)

ĐẠI LỄ VU LAN
Chủ Nhật,Ngày 27/08/2017 (nhằm Ngày 6/7/Đinh Dậu)

LỄ CÚNG HẠ NGUYÊN
Thứ Bảy,Ngày 02/12/2017 (nhằm Ngày 15/10/Đinh Dậu)

In Chươmg Trình Sinh Hoạt 2017
CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI ĐẶC BIỆT

CHƯƠNG TRÌNH LỄ VÍA PHẬT BỒ TÁT
Tháng 1 Ngày 7: Thứ Bảy,
vào lúc 14:00 – 17:30:
Phật Thích Ca Thành Đạo

Tháng 3 Ngày 5: Chủ Nhật,
vào lúc 10:00 – 12:30:
Phật Thích Ca Xuất Gia

Tháng 3 Ngày 12: Chủ Nhật,
vào lúc 10:00 – 12:30:
Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn

Tháng 3 Ngày 15: Thứ Tư,
vào lúc 19:30 – 21:00:
Bồ Tát Quan Thế Âm(18/2)

Tháng 3 Ngày 18: Thứ Bảy,
vào lúc 5:30 – 17:30:
Bồ Tát Phổ Hiền (TB)

Tháng 4 Ngày 12: Thứ Tư,
vào lúc 19:30 – 21:00:
Bồ Tát Chuẩn Đề

Tháng 4 Ngày 29: Thứ Bảy,
vào lúc 19:30 – 21:00:
Bồ Tát Văn Thù (TB)

Tháng 7 Ngày 12: Thứ Tư,
vào lúc 19:30 – 21:00:
Bồ Tát Quan Thế Âm

Tháng 9 Ngày 3: Chủ Nhật,
vào lúc 10:00 – 12:30:
Bồ Tát Đại Thế Chí

Tháng 9 Ngày 20: Thứ Tư,
vào lúc 19:30 – 21:00:
Bồ Tát Địa Tạng (TB)

Tháng 11 Ngày 8: Thứ Tư,
vào lúc 19:30 – 21:00:
Bồ Tát Quan Thế Âm (20/9)

Tháng 11 Ngày 18: Thứ Bảy,
vào lúc 5:30 – 17:30:
Phật Dược Sư (TB)


Kính mời quý đồng hương và đồng bào Phật tử sắp xếp thời gian về chùa tham dự những thời thuyết giảng trên, ngõ hầu thăng tiến tâm linh và đem lại sự an lạc trong đời sống.

Ghi Chú:  Chương trình có thể tuỳ nghi thay đổi, xin quý vị Phật tử hoan hỷ liên lạc về chùa để biết thêm chi tiết.

3781 Ave De Courtrai, Montréal, QC, H3S 1B8, Tel. 514-735-9425
Cell. 514-575-9425
trang web www.chuaquanam.ca

Xin đăng ký Email để nhận được tin tức
Phật sự - sinh hoạt của chùa trong năm

Email:  


   CHƯƠNG TRÌNH MÙA LỄ KHÁNH ÐẢN
CHÙA QUAN ÂM - PL 2561 - DL:2017do chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni bổn tự
đồng chứng minh và Chủ Trì Đại Lễ
 
“Hạnh phúc thay chư Phật ra đời, Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh,
Hạnh phúc thay chư tăng hòa hợp, Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu“
 
Để tỏ lòng kính ngưỡng đối với Đấng Đạo Sư và được lợi lạc trong đời sống tu học,
trân trọng kính mời quý đồng hương và đồng bào Phật tử về chùa tham dự mùa lễ,
cùng tham dự đại lễ Khánh Đản.
 
Lễ Khai Kinh Khánh Ðản
Chủ Nhật ngày 7 tháng 5 năm 2017 (12-4-Đinh Dậu):  
10:00 - 12:30  Khai kinh, Cúng ngọ, Tuyên sớ Cầu siêu, Pháp thoại,
Cúng linh và Thọ trai

Thọ Trì Kinh
Thứ Hai đến Thứ Tư, 8-10/5/2017 (13-15/4/Đinh Dậu):  
19:30 - 21:00 Thọ Trì Kinh Cầu An, Cầu Siêu và Pháp thoại

Cúng Rằm
Thứ Tư, 10/5/2016 (15-4-Đinh Dậu):  
11:00 - 13:00 Cúng Ngọ, Cầu An, Cầu Siêu,  Thí thực Cô Hồn và Thọ trai

Thọ Trì Kinh
Thứ Năm và Thứ Sáu, 11 và 12/5/2017 (16-17/4/Đinh Dậu):  
19:30 - 21:00 Thọ Trì Kinh Cầu An, Cầu Siêu và Pháp thoại  

Ðại Lễ Khánh Ðản
Chủ Nhật ngày 14 tháng 5 năm 2017 (19-4-Đinh Dậu)
09:30 AM Quý Phật tử vân tập về chùa
10:00 AM Quý Phật tử vân tập Chánh Điện và Quan Âm Lộ Thiên
10:05 AM

- Múa Lân - Cung Nghinh Chư Tôn Đức Quang Lâm Chánh Điện
- Chuông trống Bát Nhã - Chào Phật Giáo Kỳ - Phút Nhập Từ Bi Quán
- Thông Bạch của GHPGVNTN
- Dâng Hoa Cúng Phật
- Nghi Lễ Cầu Nguyện (hát trầm hương đốt)
- Chư Tăng Ni tắm Phật và Cổ Phật Khất Thực
- Cảm Tạ - Cung tiễn chư Tôn Đức Tăng Ni hồi quy bổn vị
- Chư Phật tử tắm Phật.

12:00 PM - Cúng chư Hương Linh - Chư Phật tử Thọ Trai – Hoàn Mãn

In Chương Trình Mùa Lễ Khánh Ðản PL 2561 (2017)


...tiếp theo... PDF

Chương Trình Bố Tát
(Sám Hối Tụng Giới) Pl 2561 (2017)
Chư Tăng Ni Và Quý Phật Tử
Các Chùa Miền Đông Bắc Canada  
 

Tháng   3 Thứ Bảy, Ngày 11 (tức 14/2/Đinh Dậu): Chùa Phổ Đà Ottawa

18g00 – 19g00 (Chư Tăng Ni tụng giới)

19g00 – 20g00 (Chư Tăng Ni chư Phật Tử sám hối, tụng Bồ Tát Giới và Pháp Thoại)

Tháng   4 Thứ Bảy, Ngày 19 (tức 19/3/Đinh Dậu): Chùa Địa Tạng, Montréal

15g00 – 16g00 (Chư Tăng Ni tụng giới)

16g00 – 18g00 (Chư Tăng Ni chư Phật Tử sám hối, tụng Bồ Tát Giới và Pháp Thoại)

Tháng   5 Thứ Tư, Ngày 10 (tức 15/4/Đinh Dậu): Chùa Quan Âm, Montréal

18g00 – 19g00 (Chư Tăng Ni tụng giới)

19g00 – 21g00 (Chư Tăng Ni chư Phật Tử sám hối và tụng Bồ Tát Giới và Pháp Thoại)

Tháng   6 Thứ Bảy, Ngày 10 (tức 16/5/Đinh Dậu): Chùa Bồ Đề, Québéc

15g00 – 16g00 (Chư Tăng Ni tụng giới)

16g00 – 18g00 (Chư Tăng Ni chư Phật Tử sám hối, tụng Bồ Tát Giới và Pháp Thoại)

Tháng   7 Thứ Bảy,  Ngày (tức 15/6/Đinh Dậu): Trong mùa An Cư

Tháng   8 Thứ Bảy, Ngày  (tức 14/6N/Đinh Dậu): Chùa Trừng Thủy, Montréal

15g00 – 16g00 (Chư Tăng Ni tụng giới)

16g00 – 18g00 (Chư Tăng Ni chư Phật Tử sám hối, tụng Bồ Tát Giới và Pháp Thoại)

Tháng   9 Thứ Tư,  Ngày  (tức 17/7/Đinh Dậu): Chùa Quan Âm, Montréal

18g00 – 19g00 (Chư Tăng Ni tụng giới)

19g00 – 21g00 (Chư Tăng Ni chư Phật Tử sám hối, tụng Bồ Tát Giới và Pháp Thoại)

Tháng 10 Thứ Bảy, Ngày   (tức 18/8/Đinh Dậu): Chùa Hiếu Giang, Ottawa

18g00 – 19g00 (Chư Tăng Ni tụng giới)

19g00 – 20g00 (Chư Tăng Ni chư Phật Tử sám hối, tụng Bồ Tát Giới và Pháp Thoại)

Tháng 11 Thứ Bảy, Ngày   (tức 16/9/Đinh Dậu): Chùa Phổ Đà Ottawa

15g00 – 16g00 (Chư Tăng Ni tụng giới)

16g00 – 18g00 (Chư Tăng Ni chư Phật Tử sám hối, tụng Bồ Tát Giới và Pháp Thoại)

Tháng 12 Thứ Tư, Ngày   (tức 19/10/Đinh Dậu): Chùa Quan Âm, Montréal

18g00 – 19g00 (Chư Tăng Ni tụng giới)

19g00 – 21g00 (Chư Tăng Ni chư Phật Tử sám hối, tụng Bồ Tát Giới và Pháp Thoại)

 

1/ Chùa Phổ Đà: HT Thích Bổn Ðạt
1002 Somerset Street, Ottawa, Ontario K1R 6R9, Canada,

Tel: (613) 231-2516, Cell: (819) 671-8561 

 

2/ Chùa Quan Âm: TT Thích Trường Phước,

3781 Ave De Courtrai, Montréal, QC, H3S 1B8, Tel. (514) 735-9425,

Cell. (514) 575-9425, Trang nhà: www.chuaquanam.ca

 

3/ Chùa Địa Tạng, Đại Đức : Thích Thông Giới,

3170 Boul. Jarry, Montréal, H1Z 4N8 Cell. (514) 290 4977

 

4/ Chùa Thuyền Tôn:Ni Sư Thích Nữ Như Đức

6685 Rue Alma, Montréal, Québéc, H2S 2W4, Tel (514) 948 4540,

Email: nhuduc2004@yahoo.com

 

5/ Chùa Tuệ Quang: Sư cô Thích Nữ Tịnh Niệm

337 Rolling Hills Drive, Waverley Nova Scotia B2R 1B7,Tel : (902) 576 3308

 

6/ Chùa Bồ Đề:Sư cô Thích Nữ Như Minh
2155, Avenue de la Pagode, Beauport, Québéc, G1E 4L6, Tel.: (418)-660-6407,
Cell. (438) 345 9664


7/ Chùa Hiếu Giang,Ni Sư : TN Viên Tánh,

4629 Bank Street, Ottawa, ON, K1T-3W6,Tel. (613) 822 8535, Cell. (613) 261 8535,www.hieugiang.net

 

8/ Chùa Trừng Thủy, Sư Cô: TN Thông Tịnh,

8909 Boul. PIE IX, Montréal, Québec, H1Z 3V3. Tel. : (514) 329 9098

Cell (514) 781-3781

Tỳ Kheo :

1/ Tỳ Kheo Thích Trường Minh

2/ Tỳ Kheo Thích Bổn Ðạt

3/ Tỳ Kheo Thích Trường Phước

4/ Tỳ Kheo Thích Đạo Quang

5/ Tỳ Kheo Thích Hạnh Đạo

6/ Tỳ Kheo Thích Thông Giới

7/ Tỳ Kheo Thích Phước Tuệ

8/ Tỳ Kheo Thích Nhật Pháp

9/ Tỳ Kheo Thích Phước Toàn

 

Tỳ Kheo Ni:

 1/Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Như Đức

 2/Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Viên Tánh

 3/Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tịnh Niệm

 4/Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Như Minh

 5/Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Thông Tịnh

 6/Tỳ Kheo Ni Thích Nữ ThôngHuệ

 7/Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Phổ Tánh

 8/Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Khánh Từ

 9/Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Nhất Nguyện

10/ Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tánh Hiền

11/ Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tuệ Đàm

 

1.Sa Di Thích Đức Trung

2.Sa Di Thích Phước Trí

3.Sa Di Ni Thích Nữ Phước Bình

4.Sa Di Ni Thích Nữ Độ Tha

5.Hình Đồng Sa Di Quãng Đạt


In Chương Trình

ÐƯỜNG VÀO NỘI TÂM - PHÓNG TÁC TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO

Thích nữ Trí Hải
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Người ngày xưa
Sinh là một anh học trò nghèo kiết xác tha phương cầu học. Anh ở trọ trong một ngôi chùa, ngày đêm dùi mài kinh sử để ứng thí. Quan huyện sở tại cũng là người xứ khác bổ nhiệm đến, thường lui tới chùa vì quan rất mộ đạo. Quan có một cô con gái tuổi độ trăng tròn, nhan sắc mỹ miều diễm lệ. Một hôm nhân ngày lễ Vu lan, cô gái theo cha đến chùa. Vừa trông thấy người ngọc, Sinh ôm lòng thầm yêu trộm nhớ. Nhưng chàng đã có vợ con ở quê nhà, lại thuộc gia đình nghèo khó, mà nàng thì đang độ xuân xanh, lá ngọc cành vàng. Chuyện lương duyên thật khó nỗi ước mơ. Mối tình bị chướng duyên ngăn trở càng thêm nồng nàn thắm thiết, mặc dù chưa một lời trao đổi, tình yêu chỉ đơn phương. Chàng đành nuốt nước bọt ngâm câu "tình tuyệt vọng":

Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thu. ...tiếp theo...
(Phóng tác một mẩu truyện Liêu trai -HT. Già Lam kể)

Những bài đả đăng trước

33 hình tướng của Bồ Tát Quan Thế Âm

Nước mắt mẹ hiền

Món nợ truyền kiếp

Công đừc sám hối

      

Đầu nguồn hạnh phúc

Băng ngàn

Mảnh Trăng Tiền Kiếp

Hồ ly vượt bể mót vàng

HÌNH VẢ PHIM KÝ NIỆM LỄ VU LAN 2016